headOne
klongyai
nogift
CalendarSchool
รองผอ-bun
รองผอ-nut
รองผอ-pit

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin-sesact

7 February 2023

การอบรมพัฒนานักเรียนสู่ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

prsesact sesact

7 February 2023

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเข้าร่วมจัดงาน “วันตราดรำลึก 117 ปี”

นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.บตร เข้าร่วมการประชุม จัดงาน “วันตราดรำลึก 117 ปี” ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดตราด

prsesact sesact

6 February 2023

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ราย

นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร. เป็นประธานกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

prsesact sesact

3 February 2023
หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ศูนย์เฉพาะกิจ/กิจกรรมสำคัญ

ศุนย์ความปลอดภัย
MOE Safety Center
สพม.จบตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา2565

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

ITA สถานศึกษา