nogift
Slide
Slide
Slide
Slide
chatmongmol
รองผอ-bun
รองผอ-nut
รองผอ-pit

admin-sesact

24 May 2023

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566

prsesact sesact

22 May 2023

การประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพม.จบตร ได้จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

admin-sesact

21 May 2023
หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ศูนย์เฉพาะกิจ/กิจกรรมสำคัญ

ศุนย์ความปลอดภัย
MOE Safety Center
สพม.จบตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา2565

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

ITA สถานศึกษา