มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมความโปร่งใสตามเกณการประเมิน ITA