แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
โดยกลุ่มนโยบายและแผน


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570)