การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร ประธานอนุกรรมการ และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด