โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม สพม.จบตร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิดโครกงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม โดยมีวัตถุเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความสามัคคี รักชาติ ศาสกษัตริย์ ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริตธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชน
    โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง”ความสามัคคีปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม เขตสุจริต Premium” แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นการศึกษา

Posted in culture64-038, InformationSesaChantrat, o35.