กลุ่มอำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง

ตำแหน่ง:นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นายชัยสิทธิ เนรมิตร

ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นางสุนันทา จิตต์แก้ว

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ ส 4/หัวหน้า

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นางสาวกุลิสรา ทองศรี

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นางจันทิมา คงคางาม

ตำแหน่ง:แม่บ้าน

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นายชาติชาย แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

นายวรวุฒิ ทิพย์ศิริ

ตำแหน่ง:พนักงานรักษาความปลอดภัย

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

Posted in personIntroduceCat.