กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนริศรา วิสพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาวนพเก้า วิสพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาววัทนีย์ เอี่ยมสอาด

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาวภาสุนัน ทองเกิด

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาวกัญจน์วลัย เอื้อเฟื้อ

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาววรัชยา ฉิมพาลี

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

Posted in personIntroduceCat.