กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสลักจิตต์ สิงขุดร

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:kunnok.269@gmail.com

นางสมพร วงษ์ชัย

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:sompron7492@hotmail.com

นางสาวนิตย์รดี ใจอาษา

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:sompron7492@hotmail.com

นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:naritt77@hotmail.com

นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:nutak_thanwarat@hotmail.com

นางสาวรสมน นิยมวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บุคคล

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:rossamon2539@hotmail.com

นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง

ตำแหน่ง:พนักงานประจำศูนย์ประสานงาน จ.ตราด

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:spm.trat17@gmail.com

Posted in personIntroduceCat.