กลุ่มนโยบายและแผน

นางรื่นฤดี เกตุโชติ
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นายนฤพล ม่วงศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นางสาวโชติรส บัวเกษร
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ดีด

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

Posted in personIntroduceCat.