กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นางสาวศิริพร สนเสริฐ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

Posted in personIntroduceCat.