กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกาจัดการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง

ตำแหน่ง:ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์:  benjawan409@gmail.com

นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์:  kruchol@hotmaul.com

นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  065-6294539
อีเมล์:  saithip@gmail.com

นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์:  apinyasesa17@gmail.com

นางสาวสุณิสา นิยมศิลป์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์: nites17@hotmail.com
 

นางสาวจิรัชญา ไชยวงษ์

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์: nites17@hotmail.com
 

Posted in personIntroduceCat.