ทำเนียบผู้บริหาร

นายพิทยุตม์ กงกุล
รอง ผอ.สพม.จบตร

โทรศัพท์กลุ่ม:039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:086-1474381
E-mail:pittayud1@gmail.com

นางสาวบุณยกุล หัตถกี
รอง ผอ.สพม.จบตร

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:080-6445558
E-mail:boony_hat@hotmail.com

นางสุริศา ริมคีรี

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 25
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-086-1478
อีเมล์:suridsa2014@gmail.com

นางสาวบงกช พูลเกษม

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:082-4755385
อีเมล์:eduspm.17@gmail.com

นางวิภา สะอาด

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:vipa_saard@hotmail.com

นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3887674
อีเมล์:plan.sec17@gmail.com

นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
อีเมล์: money_area17@hotmail.com

นายสุเมท บรรเทาวงษ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-388-6905
อีเมล์:director.sesa17@gmail.com

นางจุฑาทิพ ค้าผล

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3626815
อีเมล์:pook17@hotmail.com

นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 13
โทรศัพท์เคลื่อนที่:061-6535619
อีเมล์:jojosesa17@gmail.com

นายก้องธรรม มิตรดำรงค์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:091-8896098
อีเมล์:kongtam.m@gmail.com

นางชิดชนก ไชยพงษ์

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 21
โทรศัพท์เคลื่อนที่:083-1170911
อีเมล์:chidchanok.ch@hotmail.com

Posted in personIntroduceCat.