การติดตาม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

[wptb id=6371]

Posted in ข้อมูลพื้นฐาน.