การประชุมการประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม. เป็นประธานเปิดการในกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้กำกับดูแล

   กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.สพม.จบตร รองอ.สพม.จบตร  และผอกลุ่ม/หน่วย  หรือตัวแทน จำนวน 12 ท่าน เพื่อลดความเสี่ยงในช่วยสถานการณ์ โควิด-19

   โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” -ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2464

ภาพกิจกรรม

Posted in ActiveSesaChantrad, AntiCoruptionpromotion64, o35.