กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ สพม.จบตร เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้เห็นถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสมบูรณ์ให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้คนในชุมชน ได้ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา โดยทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตาม ซึ่งจะร่วมแก้ปัญหาในทุกมิติไปด้วยกัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
พร้อมเดินตามรอยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางไว้ โดย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภูมิสังคม สู่การปฏิบัติด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจนเกิดทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งให้โอวาท แก่บุคลาคล ให้ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาน ในการทำงาน อันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

Posted in ActiveSesaChantrad, culture64-038, InformationSesaChantrat, o35.