สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
สพม.จบตร ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

Posted in expenditurePlan.