การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 การเกลี่ยและเปลี่ยนชื่อตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
1.2 เกลี่ยอัตรากำลัง ต.ค. 63

1.3 เกลี่ยอัตรากำลัง ธ.ค. 63

1.4 เกลี่ยอัตรากำลัง มี.ค. 64

1.5 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
2.2 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

2.3 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
3.1 เข้ารับอบรมออนไลน์ 3.2 จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 3.3 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.4 เชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ Platform Online 3.5 ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 3.6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.7 ปรับแผนโครงการอบรมพัฒนาครู 3.8 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 3.9 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3.10 รายงานผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.2563 3.11 อบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อนการสอนภาษาอังกฤษ 3.12 อบรม หลักสูตร Good Food For All 3.13 E-Learning ของ TDGA 3.14 OBEC AWARDS
ว17 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยะฐานะชำนนาญการ จ.จันทบุรี ว17 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยะฐานะชำนนาญการ จ.ตราด ว17 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษฯ จ.จันทบุรี ว.21 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จ.ตราด ว.21 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ จ.จันทบุรี
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

5.2 การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

5.3 สมัครเข้าศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลาราชการ

5.4 ทุน FLTA

5.5 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
6.1 เตรียมความและพัฒนาอย่างเข้ม 6.2 รับย้าย-รับโอน.pdf
7.1 เลื่อนเงินเดือน 7.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน รองผอ.สพท. 7.3 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี 7.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 7.6 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 7.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 7.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7.9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน 7.10 รายงายผลการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 7.11 รายงายผลการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7.12 รายงายผลการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

3. คัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ

4. คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์

5. คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่น ปี 2564

7. รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

Posted in PersonalGroup.