นโยบายการบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*หมายเหตุ ไฮไลท์สีเหลือง คือ การแสดงข้อมูลตาม ข้อ O25  ของ ITA เป็นการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย

1.การวางแผนกำลังคน
2.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3.การพัฒนาบุคลากร
4.การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
7.การประเมินผล การปฏิบัติงาน
8.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน

*สามารถคลิ้กดูได้ที่ สัญลักษณ์เปิดหน้าต่างใหม่ที่ทางด้านบนขวา

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

Posted in PersonalGroup.