หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. พรบ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547

2. คำสั่ง คสช.ที่ 19-2560 ลว. 3 เม.ย. 60

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

9. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

10. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ว15-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ว22-2563หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี

ว33-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

2. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

3. กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา

4.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
4.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

4.2 พรบ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547

4.3 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

4.4 คำสั่ง คสช.ที่ 19-2560 ลว. 3 เม.ย. 60

4.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
 1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
 3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
 5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16-2560
 8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19-2560
 9. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 10. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 11. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 12. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 13. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 14. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 16. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
 

Posted in PersonalGroup.