ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

1.บันทึกรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.จบตร2.สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.จบตร

ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2563 -เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

Posted in AntiCoruptionpromotion64.