การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

ณ ห้องประชุมทอขวัญ สพม.จบตร เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรม “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี ในด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ปลูกฝังการมีอุดมการณ์ การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูยุคใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งต่อตัวผู้เรียน เพื่อนครู และสังคม

   ในการอบรมในครั้งนี้(วันที่ 10-11, 17-18 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564) มีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพม. จบตร เข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 68 ราย ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams   โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดอบรมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อต้นเดือนกรกฏาคม ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรด้านต่างๆ เช่น นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จบตร ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร กล่าวถึงกิจกรรมจิตอาสา นายสุทธิ  สุวรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 การเตรียมการจัดการเรียนการสอน พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธมโม เจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล อธิบายแนวทางการประเมินวิทยฐานะ และ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้าราชการครู และเสริมสร้างการป้องกันทุจริต เป็นต้น

Posted in ActiveSesaChantrad, culture64-038, InformationSesaChantrat, o35.