วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์ (Goals)
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 4.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
 5.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงาน

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

3L 4sModel”

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ 3L 4s โมเดล มุ่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สู่เป้าหมายการเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย

 L1  : Leader (Organization)         ผู้นำแห่งการเรียนรู้

L2  : Learning (Organization)       องค์กรแห่งการเรียนรู้

L3  : Learner  (Organization)       บุคคลแห่งการเรียนรู้

 1.  Leader Organization :ผู้นำแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู้นำที่มีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ตระหนักในการกระจายอำนาจ มุ่งมั่นหาเครื่องมือที่จะนำพาองค์กรให้เหนือกว่าคนอื่น ๆ สนับสนุนกระบวนการใช้ดิจิทัล มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นผู้นำทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
 2. Learning Organization :องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้านผลผลิต/บริการ/กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจและการบรรลุเป้าหมายของคณะ
 3. Learner Organization :บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง บุคลากรพร้อมจะเรียนรู้ คนในองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติและเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 1. องค์กรคุณภาพ                             = S1 : Smart Area 2. คุณภาพของสถานศึกษาที่ยั่งยืน = S2 : Smart Schools 3. ครูมืออาชีพ                                  = S3 : Smart Teachers 4. วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต            = S4 : Smart Students