ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ได้จัดการประชุมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 และได้สรุปข้อมูลของการกำหนดประเภทความเสี่ยงในกิจกรรมทั้ง 6 ด้านนั้น

กิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ประเด็นด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดกรทุจริตสูงมาก จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว

ตามรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ด้านล่างนี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม.จบตร ประกาศ เจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกัยการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อกฏหมาย ได้จัดทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ข้าราราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. ไม่เรียกร้องขอรับประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติหน้า

2. ไปขอรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

3.พึงระวังในการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นไปตาม มาตราการส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม

Posted in ActiveSesaChantrad, AntiCoruptionpromotion64, culture64-038, InformationSesaChantrat, o35.