การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผอ.รร. สพม.จบตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

                วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร มอบหมายให้ นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.จบตร พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นางลลิตา สมศรี ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. เบญจมานุสรณ์ สพม.จบตร 

รายละเอียดคำสั่ง

Posted in ActiveSesaChantrad, give-stakeholder, InformationSesaChantrat.