ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

Posted in ประกาศรับสมัคร-หน้าแรก.