ขั้นตอนการส่งเอกสาร เงินเยียวยา 2,000 บาท จาก สพฐ.

สพม.จบตร จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินแบบ 1 โรงเรียนเทียบกับข้อมูลในระบบ DMC  ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564

Posted in InformationSesaChantrat.