รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ฝ่ายเลขาฯได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารด้านล่างนี้

Posted in ActiveSesaChantrad, ManagerMeetingreport.