รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2563

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563  ระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินการสังเคราะห์ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 แห่ง พบว่า สถานศึกษา มีจำนวน
ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ต่ำกว่า 20 คน จำนวน 16 แห่ง (ร้อยละ 41.02) มีผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 100) มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จำนวน 7 แห่ง (ร้อยละ
17.94) และมีจำนวน 32 แห่ง ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป (ร้อยละ 82.05) เป็นสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์ปกติทั่วไป จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 100)
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึกษามีคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50) ระดับดีเลิศ จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50) โดยมีผลประเมิน
แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับยอดเยี่ยม จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ
50) ระดับดี จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับ
ยอดเยี่ยม จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50) ระดับดีเลิศ จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50) มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50)
ระดับดีเลิศ จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50)
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
ด้านคุณภาพของเด็ก จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และ
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา (ร้อยละ 100)
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ กระบวนการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ร้อยละ 50) ตามลาดับ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ร้อยละ 100)
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของเด็ก พบว่า สถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา (ร้อยละ 100)
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า สถานศึกษาต้องพัฒนาการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้องกับพัฒนาการ (ร้อยละ 100)