ผลการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
1.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
2.โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
3.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
4.โรงเรียนบางกะจะ
5.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
6.โรงเรียนสอยดาววิทยา
7.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจังหวัดตราด
1.โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
2.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
3.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
1.โรงเรียนเบญจมนุสรณ์
2.โรงเรียนท่าใหม่ “พลูสวัสราษฎร์นุกูล”
3.โรงเรียนบางกะจะ
4.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจังหวัดตราด
1.โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
2.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
3.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

Posted in InformationSesaChantrat.