สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด
“นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565”

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท

การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา

2. ชุมชน องค์กร

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย

1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม

2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)

3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 – 5 นาที)

4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 💻

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th

หรือ📫ไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95

สามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1GAm_gzL8-fDvayGBCJg1BL24m-gIm0EY

Posted in InformationSesaChantrat.