เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
ได้มีนโยบายในการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยจัดโครงการส่งเสริม
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างมี
คุณภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ
เพื่อการมีงานทำ ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อโดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ
        ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงประกาศ
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมทั้ง
การส่งต่อผู้เรียนให้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้	

สถานที่ตั้ง		กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
					มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
					จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
		โทรศัพท์สำนักงาน	โทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๔๔๐๒-๓ ต่อ ๑๗ โทรสาร ๐๓๙ ๓๑๔๔๐๒ ต่อ ๒๐
		ติดต่อประสานงาน	นางสาวบงกช พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
					เบอร์โทร ๐๘ ๒๔๗๕ ๕๓๘๕
					นายณรงค์ พิริยะกิตติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
					เบอร์โทร ๐๘ ๒๔๖๕ ๗๗๘๙
					นางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์ 	นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เบอร์โทร ๐๙ ๖๘๐๗ ๑๘๑๖
		เว็บไซต์สำนักงาน	http://www.sesact.go.th
			ประกาศ ณ วันที่    เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

Posted in InformationSesaChantrat.