ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต:สุจริตโมเดล

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครการคัดสรรตัวอย่างสุจริต: สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ” อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถาบันนิติบัญญญัติตลอดจนปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็ฯพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 94

Posted in InformationSesaChantrat.