อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565

                    วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสุริศา ริมคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรโรงเรียนในสังกัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ยกระดับการดำเนินงานสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวที่สูงขึ้น และให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Microsoft Teams