เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

         วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2565 อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ ระบบ Microsoft Teams และวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 อบรมด้วยรูปแบบออนไซต์ และมอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จำนวนทั้งสิ้น 81 ราย ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
         ทั้งนี้ การอบรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี ในด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ปลูกฝังการมีอุดมการณ์ การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูยุคใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งต่อตัวผู้เรียน เพื่อนครู และสังคม