ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่คุณธรรม จริยธรรมฯ

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่คุณธรรม จริยธรรมฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ฯ(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมที่อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ว PA สู่การปฏิบัติจริง ในตำแหน่งครูและผู้บริหาร

คำชี้แจง

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีหลักการ เหตุผล เจตนารมณ์ และกรอบแนวคิดที่สำคัญ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง ให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง และสำหรับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี ความทันสมัย นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 2565) ได้มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rocks) 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู ใน 2 กิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการให้ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และมีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งให้ความสำคัญกับการให้ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงระบบ กลไกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ และการเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ของระบบบริหารการจัดการศึกษา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  (อ่านต่อคำชี้แจง ในคู่มือการประเมินฯ ได้ที่นี่)

วีดีโอ อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ว PA สู่การปฏิบัติจริง ในตำแหน่งครูวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

ช่วงที่ 1/3

ช่วงที่ 2/3

ช่วงที่ 3/3

เอกสารประกอบการอบรม ว PA สู่การปฏิบัติจริง ในตำแหน่งครูและผู้บริหาร

1.เอกสารประกอบการอบรม ว PA สู่การปฏิบัติจริง ในตำแหน่งครูและผู้บริหาร
2.คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

วีดีโอ อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ว PA สู่การปฏิบัติจริง สำหรับผู้บริหาร วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ช่วงเช้า

 

ช่วงบ่าย

ภาพบรรยายกาศวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 และวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ภาพบรรยายกาศวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยายกาศวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

เกียรติบัตร วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เกียรติบัตร วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔