➤ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2564 านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564

อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรรม) สพม.จบตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

Link Microsoft Teams สำหรับเข้าร่วมการประชุม

>>>Join Microsoft Teams Meeting<<<

ขั้นตอนการส่งเอกสาร เงินเยียวยา 2,000 บาท

ขั้นตอนการส่งเอกสาร เงินเยียวยา 2,000 บาท จาก สพฐ.

สพม.จบตร จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินแบบ 1 โรงเรียนเทียบกับข้อมูลในระบบ DMC  ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564

แผนงบปรับปรุงสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564