ปฏิทิน ผอ.สพม.17

September 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
 • ประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ผ่านระบบ Application โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ณ ห้องประชุมปันสุข
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สพม.จบตร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
7
8
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ณ ห้องปันสุข
9
 • ประชุมการติดตามรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปี งปม.๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศธจ.จันทบุรี/มอบ ก.นโยบายและแผน ประชุมแทน
 • รับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ" ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)
 • เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำวิจัย เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา สพม.จบตร ณ ห้องประชุมปันสุข
 • ประชุมประชาคมแจ้งแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ชั้นบน)/มอบ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมแทน
10
 • ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา น ณ ห้องประชุม สพป.ตราด
11
 • เป็นประธานเปิดการอบรมครู หลักสูตร "Effective Engtish Teaching Under CEFR athway"ณ รร.สตรีประเสริฐศิลป์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
12
13
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564(จังหวัดจันทบุรี) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1
 • เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565(วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Applicaton microsoft teams ณ ห้องประชุมปันสุข/มอบรองบุณยกุล หัตถกี แทน
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งปม.พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมทอขวัญ
14
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564(จังหวัดจันทบุรี) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1
15
 • ประชุม อกศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
16
 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Meeting/มอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แทน
 • ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
17
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
 • เป็นประธานพิธีงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2564 และผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ ชมปูฟาร์มแอนคาเฟ่ จ.ตราด
18
 • เป็นประธานเปิดการอบรมครู หลักสูตร "การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams
19
20
 • ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปี งปม.2564 และขอเชิญท่าน ประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
 • ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม TEPE สพป.จันทบุรี 1
21
 • ประชุม อกศจ.จันทบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศธจ.จันทบุรี
 • ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องปันสุข
22
 • เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบออนไลน์ระบบ Application Microsoft Teams
 • ประชุมทางไกลออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมปันสุข
23
 • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบ “ห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต” ณ ห้องถ่ายทอดสด อาคารสุพรรณิการ์ รร.แก่งหางแมวพิทยาคาร
 • ประชุม ส.พ.ม.ท. ผ่านระบบสื่อออนไลน์ โปรแกรม cisco webX ทางเว็บไซต์ https://zhort.link/f10
24
25
26
27
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลฯ เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปัสุข
28
 • ประชุม กศจ.ตราด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
29
30
 • ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ สพท. ณ ห้องปันสุข
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมปันสุข
Posted in .