ปฏิทิน ผอ.สพม.17

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผ่านระบบ Google Meet/ มอบ ผอ.บงกช พูลเกษม แทน
5
 • ร่วมแถลงร่วมแถลงข่าว การรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องขุนศรีสุวรรณพิศ 1 รร.สตรีประเสริฐศิลป์
 • อวยพรปีใหม่ ผอ.วรวิทย์ พรหมคช
 • ประชุม กศจ.ตราด ผ่านระบบทางไกลvideo conference
6
 • ประชุมวางแผนในการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
7
8
9
10
11
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ รร.ตราษตระการคุณ
12
13
14
 • ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา ขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 (รร.คลองใหญ่วิทยาคม) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ผ่านทาง Google Meet
15
16
 • ร่วมงานวันครู ณ รร.ขลุงรัชาดาภิเษก
17
 • รับการฉีดวัคซีน
18
 • ประชุมครูผู้ช่วย (รอรายละเอียด)
 • เตรียมรับคณะ สพฐ.
19
 • เตรียมรับคณะ สพฐ.
 • Event
 • ประชุม กศจ.จันทบุรี ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ศธจ.จันทบุรี
 • ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
 • ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้กตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
 • ประชุมทางไกล Video Conference ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย ประชุมผ่านช่องทาง join Zoom https://bit.ly/๓plcu๘h หรือ Meeting ID : ๙๓๗ ๕๘๓๒ ๘๗๐๔ Passcode : ๔๖๘๗๕๒
20
 • ประชุมขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยใช้ Meeting ID : 92592377743 Passcode : 2565
 • เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 ณ หอประชุม 85 ปี รร.สตรีประเสริฐศิลป์ (แต่งกายชุดผ้าไทย สวมหน้ากากอนามัยสีขาว)
 • ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลในการประเมินคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 (รร.คลองใหญ่วิทยาคม) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ผ่านทาง Google Meet
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจันทบุรี ณ ห้องประชุมปันสุข
21
 • ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไกขององค์คณะบุคคล ณ ห้องจุลมณี 1 รร.เคพีแกรนด์ จันทบุรี
 • ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท.ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ปี งปม.2565 ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
 • เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.เบญจมานุสรณ์
22
23
 • เป็นประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 การสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
24
 • ประชุมออนไลน์ลูกเสือ (รอรายละเอียด)
25
 • ประชุมเพื่อรายรายปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี/มอบ ผอ.นวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ แทน
 • เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (แต่งกายชุดผ้าไทย สวมหน้ากากอนามัยสีขาว)
 • ร่วมพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ศธจ.จันทบุรี
26
 • ประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี(รอรายละเอียด)
 • ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2564 (จังหวัดจันทบุรี) ณ ห้องประชุมปันสุข
 • ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี/มอบนายณรงค์ พิริยะกิตติการ แทน
27
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meeting /มอบ ผอ.บงกช พูลเกษม แทน
 • ต้อนรับ ดร.อาทิตยา ปัญญา เปิดศูนย์ HCEC ณ รร. มะขามสรรเสริญ, รร.ศรียานุสรณ์
 • ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meeting /มอบ นายณรงค์ พิริยะกิตติการ แทน
28
 • ต้อนรับ ดร.อาทิตยา ปัญญา เปิดศูนย์ HCEC ณ รร. สตรีประเสริฐศิลป์ฺ
 • ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
29
30
31
Posted in .