ปฏิทินปฏิบัติราชการ ผอ.สพม.จบตร

May 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • อบรมครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) ณ รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1
2
 • อบรมครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) ณ รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • คณะติดตาม สพฐ. เข้าสัมภาษณ์ความคิดเห็น ผอ.สพม.จบตร ณ ห้องกาแฟ รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
3
 • ประชุมรอง ผอ.สพม.จบตร ณ ห้องทอขวัญ
 • ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องทอขวัญ
 • ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปันสุข
 • เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการติดตาม ตรวจสอบฯ ของคณะ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี
4
5
 • เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมผลการ ปฏิบัติงานสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.สตรีประเสริฐศิลป์
6
7
8
 • เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(S.S.B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด (แต่งกายชุดลูกเสือ)
9
 • ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
 • เป็นประธานเปิดการอบรมครูนักจิตวิทยาโรงเรียน ณ รร.แหลมสิงห์วิทยาคม
 • ประชุมรับการตรวจราชการ และให้ข้อมูลสนับสนุนตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
10
 • ประชุมรอง ผอ.สพม.จบตร ณ ห้องทอขวัญ
 • ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องทอขวัญ
 • ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผอ.กลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.จบตร เตรียมความพร้อมก่อยนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมปันสุข
 • เป็นประธานการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.จบตร ณ ห้องปันสุข
11
12
 • ประเมินรอง ผอ.สถานศึกษา ณ รร.แก่งหางแมว
 • ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
13
 • เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policy และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพม.จบตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ศรียานุสรณ์
14
15
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงค์สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต และประกาศนโยบาย NO Gift Policy ณ ลานโดม สพม.จบตร
 • ประชุมการดำเนินการเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องปันสุข
16
 • ร่วมตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้อง TOT รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.รร.เครือหวายวิทยาคม ณ รร.เครือหวายวิทยาคม
 • ร่วมตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องกรันเกรา รร.ศรียานุสรณ์
17
18
 • ประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ รร.เกาะกูดวิทยาคม
 • ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
 • ร่วมพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ณ รร.นายายอามพิทยาคม
19
 • ประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ รร.เกาะกูดวิทยาคม
20
 • ประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ รร.เกาะกูดวิทยาคม
21
22
 • ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมปันสุข
23
 • ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585) ณ โรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด
 • ตรวจราชการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
24
 • ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องทอขวัญ
 • ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพม.จบตร
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 20ปี พ.ศ.2566 - 2585 ตามมาตรา 24 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม รร.นิว แทรเวิลลอร์ด
25
 • ประชุมการสร้างกรอบหลักสูตรและการปรับหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สพป.ตราด
26
 • การประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูฯ ผ่านระบบZoom Meeting ณ ห้องปันสุข
 • เป็นประธานกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของผู้เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ณ ห้องประชุมปันสุข
27
28
29
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมปันสุข
30
 • ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี งปม.2566 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมทอขวัญ
 • เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุมปันสุข
31
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566 ณ ห้องปันสุข
 • ประชุมรอง ผอ.สพม.จบตร ณ ห้องทอขวัญ
 • ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องทอขวัญ