การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมความโปร่งใสตามเกณการประเมิน ITA

ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ได้จัดการประชุมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 และได้สรุปข้อมูลของการกำหนดประเภทความเสี่ยงในกิจกรรมทั้ง 6 ด้านนั้น

กิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ประเด็นด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดกรทุจริตสูงมาก จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว

ตามรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ด้านล่างนี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม.จบตร ประกาศ เจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกัยการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อกฏหมาย ได้จัดทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ข้าราราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. ไม่เรียกร้องขอรับประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติหน้า

2. ไปขอรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

3.พึงระวังในการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นไปตาม มาตราการส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

1.บันทึกรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.จบตร2.สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.จบตร

ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2563 -เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

1.แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.จบตร2.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3.แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน4.แบบหนังสือร้องเรียน

กิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประชุมการประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม. เป็นประธานเปิดการในกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้กำกับดูแล

   กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.สพม.จบตร รองอ.สพม.จบตร  และผอกลุ่ม/หน่วย  หรือตัวแทน จำนวน 12 ท่าน เพื่อลดความเสี่ยงในช่วยสถานการณ์ โควิด-19

   โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” -ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2464

ภาพกิจกรรม

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง สพม.จบตร

แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน คือ

– ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

– ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

– ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks)

– ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

– ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

– ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

๓. กำหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส / ผลกระทบ)

๔. พิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบการให้คะแนนความเสี่ยง

๕. พิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดําเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทําให้ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร ทําหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนความเสี่ยง วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2564