ขั้นตอนการส่งเอกสาร เงินเยียวยา 2,000 บาท

ขั้นตอนการส่งเอกสาร เงินเยียวยา 2,000 บาท จาก สพฐ.

สพม.จบตร จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินแบบ 1 โรงเรียนเทียบกับข้อมูลในระบบ DMC  ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564

ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ได้จัดการประชุมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 และได้สรุปข้อมูลของการกำหนดประเภทความเสี่ยงในกิจกรรมทั้ง 6 ด้านนั้น

กิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ประเด็นด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดกรทุจริตสูงมาก จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว

ตามรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ด้านล่างนี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม.จบตร ประกาศ เจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกัยการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อกฏหมาย ได้จัดทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ข้าราราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. ไม่เรียกร้องขอรับประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติหน้า

2. ไปขอรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

3.พึงระวังในการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นไปตาม มาตราการส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. สพม.จบตร

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผอ.รร. สพม.จบตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

                วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร มอบหมายให้ นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.จบตร พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นางลลิตา สมศรี ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. เบญจมานุสรณ์ สพม.จบตร 

รายละเอียดคำสั่ง

ผอ.สพม.จบตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ซึ่งใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม

ผอ.สพม.จบตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารและเป็นตัวแทนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร นายสุเมธ บรรเมาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ผอ.สพม.จบตร ยังได้เป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาค เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 40,000 บาท อีกด้วย

สพม.จบตร รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

สพม.จบตร รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงเรียนคลองพูลวิทยา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร และ น.ส.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร รับมอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น จาก น.ส.สายพิณ พิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพลูวิทยา ได้แก่น้ำดื่มจำนวน 15 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 11 แพ็ค เพื่อรวบรวมและนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับกักตัวและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

ตัวแทนมอบสิ่งของบริจาคโรงพยาบาลสนาม

สพม.จบตร เป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาคโรงพยาบาลสนามใน จ.จันทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

   เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 น.ส.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร และน.ส.บงกช พูลสุุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏรำไพพรรณี และโรงพยาบาลสนามจันทเขลม ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับกักตัวและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว (ผู้ป่วยอาการไม่มากหรือไม่มีอาการ) และผู้ที่มีอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นตัวหลังเข้ารับการรักษา

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

ณ ห้องประชุมทอขวัญ สพม.จบตร เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรม “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี ในด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ปลูกฝังการมีอุดมการณ์ การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูยุคใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งต่อตัวผู้เรียน เพื่อนครู และสังคม

   ในการอบรมในครั้งนี้(วันที่ 10-11, 17-18 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564) มีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพม. จบตร เข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 68 ราย ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams   โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดอบรมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อต้นเดือนกรกฏาคม ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรด้านต่างๆ เช่น นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จบตร ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร กล่าวถึงกิจกรรมจิตอาสา นายสุทธิ  สุวรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 การเตรียมการจัดการเรียนการสอน พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธมโม เจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล อธิบายแนวทางการประเมินวิทยฐานะ และ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้าราชการครู และเสริมสร้างการป้องกันทุจริต เป็นต้น

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ สพม.จบตร เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้เห็นถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสมบูรณ์ให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้คนในชุมชน ได้ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา โดยทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตาม ซึ่งจะร่วมแก้ปัญหาในทุกมิติไปด้วยกัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
พร้อมเดินตามรอยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางไว้ โดย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภูมิสังคม สู่การปฏิบัติด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจนเกิดทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งให้โอวาท แก่บุคลาคล ให้ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาน ในการทำงาน อันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10