คำสั่ง สพฐ. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตราด

รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จ.ตราด วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3/2565 ณโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ. จันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดติดต่อกลุ่มอำนวยการ

สพม.จบตร ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.จบตร มอบหมายให้ นายณัฐกร สอนวงค์ รอง ผอ.สพม.จบตร นางรื่นฤดี เกตุโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร พนักงานธุรการ ส.4 /หัวหน้า และคณะกรรมการสำรวจความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยของโรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านพักครูได้รับความเสียหาย

ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต:สุจริตโมเดล

ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต:สุจริตโมเดล

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครการคัดสรรตัวอย่างสุจริต: สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ” อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถาบันนิติบัญญญัติตลอดจนปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็ฯพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 94

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
ได้มีนโยบายในการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยจัดโครงการส่งเสริม
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างมี
คุณภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ
เพื่อการมีงานทำ ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อโดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ
        ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงประกาศ
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมทั้ง
การส่งต่อผู้เรียนให้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้	

สถานที่ตั้ง		กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
					มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
					จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
		โทรศัพท์สำนักงาน	โทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๔๔๐๒-๓ ต่อ ๑๗ โทรสาร ๐๓๙ ๓๑๔๔๐๒ ต่อ ๒๐
		ติดต่อประสานงาน	นางสาวบงกช พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
					เบอร์โทร ๐๘ ๒๔๗๕ ๕๓๘๕
					นายณรงค์ พิริยะกิตติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
					เบอร์โทร ๐๘ ๒๔๖๕ ๗๗๘๙
					นางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์ 	นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เบอร์โทร ๐๙ ๖๘๐๗ ๑๘๑๖
		เว็บไซต์สำนักงาน	http://www.sesact.go.th
			ประกาศ ณ วันที่    เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด


ผลการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
1.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
2.โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
3.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
4.โรงเรียนบางกะจะ
5.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
6.โรงเรียนสอยดาววิทยา
7.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจังหวัดตราด
1.โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
2.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
3.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
1.โรงเรียนเบญจมนุสรณ์
2.โรงเรียนท่าใหม่ “พลูสวัสราษฎร์นุกูล”
3.โรงเรียนบางกะจะ
4.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจังหวัดตราด
1.โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
2.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
3.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม