แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2564-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

ระบบการให้บริการ E-service สพม. จบตร

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด