อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสุริศา ริมคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรโรงเรียนในสังกัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ยกระดับการดำเนินงานสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวที่สูงขึ้น และให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ […]

admin-sesact

2 July 2022

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นผู้บังคับกองพันที่ 4 หน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน

admin-sesact

1 July 2022

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลา และเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลา และเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลา และเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ณ บริเวณชายฝั่ง อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

admin-sesact

26 June 2022

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรม “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี ในด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ปลูกฝังการมีอุดมการณ์ การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูยุคใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งต่อตัวผู้เรียน เพื่อนครู และสังคม    ในการอบรมในครั้งนี้(วันที่ 10-11, 17-18 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564) มีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพม. จบตร เข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 68 ราย ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams   โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดอบรมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อต้นเดือนกรกฏาคม ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรด้านต่างๆ เช่น นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จบตร ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวบุณยกุล […]

admin-sesact

31 July 2021

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้เห็นถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสมบูรณ์ให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้คนในชุมชน ได้ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา โดยทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตาม ซึ่งจะร่วมแก้ปัญหาในทุกมิติไปด้วยกัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมเดินตามรอยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางไว้ โดย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภูมิสังคม สู่การปฏิบัติด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจนเกิดทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งให้โอวาท แก่บุคลาคล ให้ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาน ในการทำงาน อันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา […]

admin-sesact

23 July 2021

การประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online)

      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร  เป็นประธานในการเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) เพื่อวางมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนาวยงานดังต่อไปนี้       1. ดำเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) และรายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดทบทวนข้อมูล วิเคราะหะและบริบทที่เกี่ยวข้อง       2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินงานจัดการเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดหา มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา       3. จัดตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

admin-sesact

14 June 2021

กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตจันทบุรี ตราด นำข้าราชการในสังกัดจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา (เขตสุจริต) พร้อมยิ้มไหว้ทักทายและพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ อาคารโดม อเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

pr-sesa17

21 December 2020

โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม สพม.จบตร

    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิดโครกงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม โดยมีวัตถุเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความสามัคคี รักชาติ ศาสกษัตริย์ ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริตธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชน     โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง”ความสามัคคีปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม เขตสุจริต Premium” แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นการศึกษา

admin-sesact

19 December 2020