ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเจตจำนงค์ สพม.จบตร

ประกาศเจตจำนง สพม.จบตร ภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ได้จัดการประชุมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 และได้สรุปข้อมูลของการกำหนดประเภทความเสี่ยงในกิจกรรมทั้ง 6 ด้านนั้น

กิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ประเด็นด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดกรทุจริตสูงมาก จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว

ตามรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ด้านล่างนี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม.จบตร ประกาศ เจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกัยการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อกฏหมาย ได้จัดทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ข้าราราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. ไม่เรียกร้องขอรับประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติหน้า

2. ไปขอรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

3.พึงระวังในการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นไปตาม มาตราการส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

ณ ห้องประชุมทอขวัญ สพม.จบตร เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรม “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยที่ดี ในด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ปลูกฝังการมีอุดมการณ์ การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูยุคใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งต่อตัวผู้เรียน เพื่อนครู และสังคม

   ในการอบรมในครั้งนี้(วันที่ 10-11, 17-18 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564) มีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพม. จบตร เข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 68 ราย ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams   โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดอบรมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อต้นเดือนกรกฏาคม ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรด้านต่างๆ เช่น นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จบตร ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร กล่าวถึงกิจกรรมจิตอาสา นายสุทธิ  สุวรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 การเตรียมการจัดการเรียนการสอน พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธมโม เจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล อธิบายแนวทางการประเมินวิทยฐานะ และ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้าราชการครู และเสริมสร้างการป้องกันทุจริต เป็นต้น

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ สพม.จบตร เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้เห็นถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสมบูรณ์ให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้คนในชุมชน ได้ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา โดยทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตาม ซึ่งจะร่วมแก้ปัญหาในทุกมิติไปด้วยกัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
พร้อมเดินตามรอยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางไว้ โดย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภูมิสังคม สู่การปฏิบัติด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจนเกิดทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งให้โอวาท แก่บุคลาคล ให้ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาน ในการทำงาน อันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประชุมการประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุติจธรากร ผอ.สพม. เป็นประธานเปิดการในกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้กำกับดูแล

   กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.สพม.จบตร รองอ.สพม.จบตร  และผอกลุ่ม/หน่วย  หรือตัวแทน จำนวน 12 ท่าน เพื่อลดความเสี่ยงในช่วยสถานการณ์ โควิด-19

   โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (ITA)” -ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2464

ภาพกิจกรรม

การประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online)

สพม.จบตร รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงเรียนคลองพูลวิทยา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร  เป็นประธานในการเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) เพื่อวางมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนาวยงานดังต่อไปนี้
      1. ดำเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) และรายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดทบทวนข้อมูล วิเคราะหะและบริบทที่เกี่ยวข้อง
      2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินงานจัดการเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดหา มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา
      3. จัดตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตจันทบุรี ตราด นำข้าราชการในสังกัดจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา (เขตสุจริต) พร้อมยิ้มไหว้ทักทายและพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

ณ อาคารโดม อเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม สพม.จบตร

โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม สพม.จบตร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิดโครกงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม โดยมีวัตถุเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความสามัคคี รักชาติ ศาสกษัตริย์ ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริตธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชน
    โดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง”ความสามัคคีปรองดองผูกพันสัญญาใจสู่ค่านิยม เขตสุจริต Premium” แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นการศึกษา