ทำเนียบผู้บริหาร สพม.จบตร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายพิทยุตม์ กงกุล
รอง ผอ.สพม.จบตร

โทรศัพท์กลุ่ม:039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:086-1474381
E-mail:pittayud1@gmail.com

นางสาวบุณยกุล หัตถกี
รอง ผอ.สพม.จบตร

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:080-6445558
E-mail:boony_hat@hotmail.com

นางสุริศา ริมคีรี

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 25
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-086-1478
อีเมล์:suridsa2014@gmail.com

นางสาวบงกช พูลเกษม

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:082-4755385
อีเมล์:eduspm.17@gmail.com

นางวิภา สะอาด

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:vipa_saard@hotmail.com

นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3887674
อีเมล์:plan.sec17@gmail.com

นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
อีเมล์: money_area17@hotmail.com

นายสุเมท บรรเทาวงษ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-388-6905
อีเมล์:director.sesa17@gmail.com

นางจุฑาทิพ ค้าผล

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3626815
อีเมล์:pook17@hotmail.com

นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 13
โทรศัพท์เคลื่อนที่:061-6535619
อีเมล์:jojosesa17@gmail.com

นายก้องธรรม มิตรดำรงค์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:091-8896098
อีเมล์:kongtam.m@gmail.com

นางชิดชนก ไชยพงษ์

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 21
โทรศัพท์เคลื่อนที่:083-1170911
อีเมล์:chidchanok.ch@hotmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน:  039-314402 ต่อ 21
โทรศัพท์เคลื่อนที่:       083-1170911
อีเมล์:  kaew_0909@hotmail.com

 

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสหชัย บุญสิน

ตำแหน่ง:นิติกรปฏิบัติการ

 

โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 13
โทรศัพท์เคลื่อนที่:061-6535-619
อีเมล์: sesact_law@gmail.com

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกาจัดการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง

ตำแหน่ง:ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์:  benjawan409@gmail.com

นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์:  kruchol@hotmaul.com

นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  065-6294539
อีเมล์:  saithip@gmail.com

นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์:  apinyasesa17@gmail.com

นางสาวสุณิสา นิยมศิลป์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์: nites17@hotmail.com
 

นางสาวจิรัชญา ไชยวงษ์

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  085-086-1478
อีเมล์: nites17@hotmail.com
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสลักจิตต์ สิงขุดร

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:kunnok.269@gmail.com

นางสมพร วงษ์ชัย

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:sompron7492@hotmail.com

นางสาวนิตย์รดี ใจอาษา

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:sompron7492@hotmail.com

นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:naritt77@hotmail.com

นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:nutak_thanwarat@hotmail.com

นางสาวรสมน นิยมวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บุคคล

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:rossamon2539@hotmail.com

นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง

ตำแหน่ง:พนักงานประจำศูนย์ประสานงาน จ.ตราด

เบอร์โทรศัพท์:039-314402 ต่อ 16
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:085-3883597
อีเมล์:spm.trat17@gmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนริศรา วิสพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาวนพเก้า วิสพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาววัทนีย์ เอี่ยมสอาด

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาวภาสุนัน ทองเกิด

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาวกัญจน์วลัย เอื้อเฟื้อ

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

นางสาววรัชยา ฉิมพาลี

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 29
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
ตำแหน่ง: ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-388-3597
อีเมล์:  ict-admin@sesa17.go.th

นายคณิต ขลิรัมย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-388-7674
อีเมล์:  plan17sesa@gmail.com

นายชัยสิทธิ เนรมิตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

นางสาวศิริพร สนเสริฐ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่:  082-4755385
อีเมล์:   eduspm.17@gmail.com

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

นางรื่นฤดี เกตุโชติ
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นายนฤพล ม่วงศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com
 

นางสาวโชติรส บัวเกษร
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ดีด

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่:   085-3887674
อีเมล์:  plan.sec17@gmail.com