ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่องขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.๑ ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่องขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.๑ ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม