การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest) ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ ต้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และ ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสียงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา ด้านการทุจริต ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาบาลและความซื่อตรงขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความ เสียงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บ สถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการ ประชาชน ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ ยอมรับของประชาชนที่เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อน ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ […]

admin-sesact

12 July 2022

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์เรื่อง  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ประกาศเรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกประการหนึ่ง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่

admin-sesact

12 July 2022

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.49 น. คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ณ อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด หลังจากนั้นคณะผู้บริหารร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคำอำนวยพรให้กับข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

admin-sesact

7 July 2022

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.15 น. นายณัฐกร สอนวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

admin-sesact

4 July 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสุริศา ริมคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรโรงเรียนในสังกัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ยกระดับการดำเนินงานสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวที่สูงขึ้น และให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ […]

admin-sesact

2 July 2022

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นผู้บังคับกองพันที่ 4 หน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน

admin-sesact

1 July 2022

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจำนงค์ สพม.จบตร ประกาศเจตจำนง สพม.จบตร ภาษาอังกฤษ

admin-sesact

1 July 2022
1 2 3 4