งานเลขา ก.ต.ป.น.

การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

แบ่งเป็นสหวิทยาเขตดังนี้

สหวิทยาเขตในจังหวัดจันทบุรี แบ่งออกเป็น 5 สหวิทยาเขต จำนวน 23 โรงเรียน ดังนี้

 1. 1. สหวิทยาเขตทับทิม ที่ตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 4 โรงเรียน
  1.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  1.2 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
  1.3 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
  1.4 โรงเรียนบางกะจะ
  นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต
 2. สหวิทยาเขตบุษราคัม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกอบด้วย 5 โรงเรียน
  2.1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
  2.2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
  2.3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
  2.4 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
  2.5 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”
  นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต
 3. สหวิทยาเขตไพลิน ที่ตั้ง : โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ประกอบด้วย 5 โรงเรียน
  3.1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
  3.2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
  3.3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
  3.4 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
  3.5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
  นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต
 4. สหวิทยาเขตมรกต ที่ตั้ง : โรงเรียนศรียานุสรณ์ ประกอบด้วย 4 โรงเรียน
  4.1 โรงเรียนศรียานุสรณ์
  4.2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
  4.3 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
  4.4 โรงเรียนคลองพลูวิทยา
  นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต
 5. สหวิทยาเขตสตาร์บุษ ที่ตั้ง : โรงเรียนสอยดาววิทยา ประกอบด้วย 5 โรงเรียน
  5.1 โรงเรียนสอยดาววิทยา
  5.2 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
  5.3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  5.4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
  5.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
  นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตในจังหวัดตราด แบ่งออกเป็น 3 สหวิทยาเขต จำนวน 16 โรงเรียน ดังนี้

 1. สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ที่ตั้ง : โรงเรียนตราษตระการคุณ ประกอบด้วย 4 โรงเรียน
  1.1 โรงเรียนตราษตระการคุณ
  1.2 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
  1.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
  1.4 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
  1.5 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
  1.6 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
  นางสุริศา  ริมคีรี       ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต
 2. สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ที่ตั้ง : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ประกอบด้วย 5 โรงเรียน
  2.1 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
  2.2 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
  2.3 โรงเรียนประณีตวิทยาคม
  2.4 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
  2.5 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์       ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต
 3. สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้ง :โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ประกอบด้วย 4 โรงเรียน
  3.1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
  3.2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 3.3 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (พระวันรัต อุปถัมภ์)   
  3.4 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
  3.5 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
  นางสาวชลกิตย์  วงศ์คช          ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต