ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สพม. จบตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สพม. จบตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สพม. จบตร

แบบฟอร์มด้านการเงิน 1.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 3.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4.ใบเบิกวัสดุ 5.แบบสัญญายืมเงินราชการ 6.แบบนำฝากเงินประกันสัญญา 7.แบบนำฝากเงินรายได้สถานศึกษา แบบฟอร์มบุคลากร 1.แบบคำร้องขอย้ายครู 2.แบบฟอร์มขอลาพักผ่อน 3.แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 4.แบบคำขอมีบัตร 5.แบบฟอร์มยกเลิกใบลา 6.แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 1.แบบขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 1.แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ แบบฟอร์มอื่นๆ 1.แบบฟอร์มขอใช้รถ 2.แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร 3.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 4.ใบลืมสแกนลายนิ้วมือเวลาเข้า / ออกจากการปฏิบัติงาน สพม.จบตร แบบฟอร์มช่วยเหลือนักเรียน(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 1.แบบ ฉก.01/1 2.บันทึกคำร้องไปกศน