ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สพม. จบตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สพม. จบตร

แบบฟอร์มด้านการเงิน
1.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4.ใบเบิกวัสดุ
5.แบบสัญญายืมเงินราชการ

แบบฟอร์มบุคลากร
1.แบบคำร้องขอย้ายครู
2.แบบฟอร์มขอลาพักผ่อน
3.แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
4.แบบคำขอมีบัตร
5.แบบฟอร์มยกเลิกใบลา
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
1.แบบขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
1.แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
แบบฟอร์มอื่นๆ
1.แบบฟอร์มขอใช้รถ
2.แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
3.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์