ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เดิมชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา มีการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติมอีก 20 เขต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 4402 หมายเลขโทรสาร 0 3931 4402 ต่อ 20 เว็บไซต์ (Website) http://www.sesa17.go.th/ มีพิกัดตำบลที่ทางภูมิศาสตร์ ละติจูด (Latitude) 12.6137355 ลองจิจูด (Longitude) 102.110519 ระยะทางจากจังหวัดจันทบุรีไปจังหวัดตราด 70 กม.

               ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (จังหวัดตราด) ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000 หมายเลขโทรศัพท์ 082-4752837

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามรายโรง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ที่โรงเรียนก่อนประถมประถมมัธยมต้นมัธยมปลายรวม
1เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  1,1041,7732,877
2บางกะจะ  412364
3ศรียานุสรณ์  1,1131,6382,751
4เบญจมานุสรณ์  9017631,664
5ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)  7178411,558
6มัธยมวัดเขาสุกิม  8763150
7ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์  6482146
8สะพานเลือกวิทยาคม  473178
9แก่งหางแมวพิทยาคาร  523343866
10นายายอามพิทยาคม  480320800
11มัธยมท่าแคลง  403575
12ตกพรมวิทยาคาร  73103176
13บ่อวิทยาคาร  7129100
14ขลุงรัชดาภิเษก  349458807
15เครือหวายวิทยาคม  10081181
16โป่งน้ำร้อนวิทยาคม  365289654
17หนองตาคงพิทยาคาร  354259613
18มะขามสรรเสริญ  319160479
19แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)  502376878
20สอยดาววิทยา  7494681,217
21ทุ่งขนานวิทยา  398200598
22คิชฌกูฏวิทยา  423285708
23คลองพลูวิทยา  11986205
รวมจังหวัดจันทบุรี   8,9398,70617,645
1เกาะช้างวิทยาคม331728178364
2ตราษตระการคุณ  1,0799061,985
3สตรีประเสริฐศิลป์  9948531,847
4ตราดสรรเสริญวิทยาคม  416141557
5คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์  8035115
6เขาน้อยวิทยาคม  11467181
7อ่าวใหญ่พิทยาคาร  10546151
8เนินทรายวิทยาคม  821799
9คลองใหญ่วิทยาคม  643356999
10เขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”  6404031,043
11สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  11347160
12ประณีตวิทยาคม  513283
13บ่อไร่วิทยาคม  520229749
14หนองบอนวิทยาคม  14087227
15แหลมงอบวิทยาคม  291110401
16เกาะกูดวิทยาคม  10630136
รวมจังหวัดตราด331725,4553,4379,097
รวม   14,39412,14326,742

ข้อมูลพื้นฐาน สพม.จบตร