การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพม.จบตร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพม.จบตร ส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจำนงค์ สพม.จบตร ประกาศเจตจำนง สพม.จบตร…

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่…

การประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online)

      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร  เป็นประธานในการเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม…