การเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ จบตร

กิจกรรมการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. สพม.จบตร

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผอ.รร. สพม.จบตร วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี…

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา สพม.จบตร ครั้งที่ 2/64

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา สพม.จบตร ครั้งที่ 2/64 วันที่ 30 มิถุนายน…

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการสำนักงานและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2564 สพม.จบตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการสำนักงาน และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2564 สพม.จบตร ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม…