สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564